Методичні комісії

         З метою активізації творчої діяльності педагогічних працівників, стимулювання безперервної фахової освіти, якості роботи, підвищення фахової майстерності у ліцеї створено 8 методичних комісії:             

          1. Методична комісія викладачів суспільно — гуманітарних дисциплін (українська мова та література; історія; іноземна мова; зарубіжна література; художня культура; громадянська освіта).

          2. Методична комісія викладачів природничо — математичних дисциплін (математика; фізика; хімія; інформатика; біологія; екологія).

          3. Методична комісія викладачів фізичного виховання, Захисту Вітчизни. 

          4. Методична комісія викладачів і майстрів в/н кулінарного та торговельного профілів (Кухар, кондитер; Кухар, бармен; Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів).

          5. Методична комісія викладачів і майстрів в/н слюсарно – ремонтного профілю (Слюсар – ремонтник. Електрогазозварник; Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрогазозварник). 

          6. Методична комісія викладачів і майстрів в/н будівельного профілю (МГК. Штукатур. Маляр; Муляр. Штукатур. Лицювальник – плиточник; Столяр будівельний, паркетник).

          7. Методична комісія викладачів і майстрів в/н гірничого профілю (Електрослюсар підземний. Електрозварник ручного зварювання; Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування. Електрозварник ручного зварювання).

          8. Методична комісія класних керівників.

 

 

Основним змістом роботи методичних комісій є:

— розробка, розгляд робочої навчально – програмної документації, її аналіз, внесення коректив у навчальні програми;

— оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно – тематичних планів;

— вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання;

— проведення роботи з комплексно – методичного забезпечення навчально — виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

— аналіз стану і результатів навчально – виробничого та навчально – виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

— аналіз результатів перевірок професійно – технічного навчального складу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

— організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

— організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів – практикумів, поза навчальних виховних заходів тощо.

— стадії інноваційного процесу, який відбувається в ліцеї.

Зміст і спрямування діяльності методичних комісій визначається навчальними планами і програмами, новаторськими ідеями, впровадженням інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчальний процес. Методичні комісії здійснюють науково-методичне забезпечення викладання відповідного предмета, професії, ведуть творчу пошукову, теоретичну та експериментальну роботу.

Керівником методичної комісії обирається досвідчений, ініціативний, творчий педагог, який:

— відвідує уроки; проводить наради, присвячені роботі методичної комісії;

— проводить засідання методичної комісії 1 раз на місяць; забезпечує готовність ліцейної команди до участі в обласних олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо;

— планує діяльність методичної комісії за основними напрямами з метою своєчасного виконання річного плану роботи методичної комісії; проводить засідання методичної комісії; здійснює вивчення якості виконання програм з навчальних дисциплін;

— контролює реалізацію програм позакласної роботи з предмета, розвиток пізнавальних інтересів учнів; проводить не менш як одну співбесіду з кожним учасником методичної комісії за основними питаннями його професійної діяльності.

За результатами роботи за семестр голова методичної комісії подає аналітичну інформацію  на розширене засідання методичної комісії, розглядає результати за певний період роботи та визначає мету й завдання діяльності методичної комісії на наступний період. План роботи методичної комісії складають з урахуванням ситуації, що склалася в ліцеї:

— досвіду роботи педагогів;

— результатів успішності учнів з предмета;

— результатів контрольних робіт

— нахилів та інтересів викладачів та майстрів;

— завдань викладання даного предмета;

— специфіки науково-методичної проблеми ліцею;

Методичні комісії працюють згідно з Положенням про методичну комісію, затвердженого керівником ПТНЗ.