Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей

Адреса

вул. В. Стуса, 15, м. Червоноград, Львівська обл., 80100


Червоноградський професійнийи гірничо будівельний ліцей


Вітаємо

Червоноградський професiйний гiрничо – будiвельний лiцей веде свою iсторiю iснування з 1966 року. 26 квiтня 1966 року було засноване Червоноградське технiчне училище №7. Пiдготовка робiтничих кадрiв велась на базi тресту “Укрособвуглемонтаж” за професiями будiвельно – монтажного та гiрничого напрямку.
У 1970 роцi училище було переведено на виробничу базу комбiнату “Укрзахiдвугiлля”.З переходом на нову виробничу базу розпочався наступний етап його розвитку. У 1977 роцi розпочато будiвництво першої черги навчального комплексу на 720 мiсць. Завершено будiвництво у 1979 роцi. До складу навчального комплексу ввiйшли – навчальний корпус, побутовий корпус, корпус виробничих майстерень та лабораторiй, гуртожиток.     Того ж року Червоноградське ТУ №7 було реорганiзоване в Червоноградське технiчне училище № 55, пiзнiше у Червоноградське професiйно – технiчне училище № 55.
Для покращення пiдготовки робiтничих кадрiв у 1986 роцi було добудовано другу чергу примiщень навчального комплексу на 120 учнiвських мiсць. Пiсля цього навчальна база училища збiльшилася до 840 учнiвських мiсць.

У 2005 роцi Червоноградське професiйно – технiчне училище № 55 було перейменовано у Червоноградський професiйний гiрничо – будiвельний лiцей, який забезпечував пiдготовку працiвникiв гiрничих, будiвельно – монтажних, торгово – кулiнарних професiй – всього 18 спецiальностей.
Пiдготовку робiтничих кадрiв здiйснюють, передаючи свої знання, вмiння, досвiд, 39 викладачiв та 43 майстри в/н. Серед них – 3 вiдмiнники профтехосвiти, 14 викладачiв з вищою категорiєю, 6 старших викладачiв, 1 викладач – методист, 8 майстрiв виробничого навчання мають педагогiчне звання “майстер в/н 1 категорiї”, 5 майстрiв в/н з Сертифiкатом “Сучаснi будiвельнi матерiали та технологiї вiд “Henkel Bautechnik (Україна)”, 5 майстрiв в/н з Сертифiкатом по професiї: “Монтажник гiпсокартонних конструкцiй” вiд “KNAUF”.
Педагогiчний колектив очолює Онишкевич Руслан Богданович, творча особистiсть, яка у постiйному пошуку шляхiв впровадження iнновацiйних технологiй у навчально – виробничий процес та естетичне оформлення лiцею.

Професiї

Червоноградський професiйний гiрничо – будiвельний лiцей веде свою iсторiю iснування з 1966 року. 26 квiтня 1966 року було засноване Червоноградське технiчне училище №7. Пiдготовка робiтничих кадрiв велась на базi тресту “Укрособвуглемонтаж” за професiями будiвельно – монтажного та гiрничого напрямку.
У 1970 роцi училище було переведено на виробничу базу комбiнату “Укрзахiдвугiлля”.З переходом на нову виробничу базу розпочався наступний етап його розвитку. У 1977 роцi розпочато будiвництво першої черги навчального комплексу на 720 мiсць. Завершено будiвництво у 1979 роцi. До складу навчального комплексу ввiйшли – навчальний корпус, побутовий корпус, корпус виробничих майстерень та лабораторiй, гуртожиток.     Того ж року Червоноградське ТУ №7 було реорганiзоване в Червоноградське технiчне училище № 55, пiзнiше у Червоноградське професiйно – технiчне училище № 55.
Для покращення пiдготовки робiтничих кадрiв у 1986 роцi було добудовано другу чергу примiщень навчального комплексу на 120 учнiвських мiсць. Пiсля цього навчальна база училища збiльшилася до 840 учнiвських мiсць.

Лiцей сьогоднi

  В даний час лiцей має: 21 навчальний кабiнет теоретичного навчання; 17 виробничих майстерень i лабораторiй; побутовий блок iз спортивним залом, актовим залом, їдальнею, бiблiотекою, читальним залом, кiмнатами гурткової роботи, комп’ютерний кабiнет.

Навчально – виробничий та навчально – виховний процес

Прийом учнiв проводиться за обсягом i видами пiдготовки за професiями вiдповiдно лiцензiям. Навчально-матерiальна база лiцею надає можливiсть якiсної пiдготовки учнiв, щодо здобуття знань, умiнь, навичок та присвоєння випускникам освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня за обраною професiєю. В навчально-виробничому процесi використовуються iнновацiйнi технологiї, в методицi проведення занять новiтнi сучаснi обладнання.
Професiйнi знання, умiння i навики учнi отримують на уроках спецтехнологiї та виробничого навчання, яке проводиться у навчально – виробничих майстернях, навчальних лабораторiях, навчально – виробничих пiдроздiлах, а також на робочих мiсцях, на виробництвi чи в сферi послуг.

  У навчальних майстернях учнi послiдовно засвоюють прийоми слюсарних та електромонтажних робiт, розбирають та збирають машини та механiзми, засоби автоматизацiї, вчаться готувати смачнi страви i випiкати кондитерськi вироби, опановують мистецтво обслуговування покупцiв, засвоюють умiння мурувати, виконувати лицювальнi та малярнi роботи.
Професiйно-практична пiдготовка включає в себе не лише виробниче навчання, а й виробничу практику на пiдприємствах, де учнi здобувають професiйнi знання, умiння та навички, працюючи на сучасному обладнаннi на штатних робочих мiсцях.

Виховна робота

 Пiд час навчання учнi займаються в предметних гуртках, гуртках технiчної творчостi, художньої самодiяльностi(вокальний ансамбль, фольклорний колектив, вокально – iнструментальний ансамбль, танцювальний колектив, хоровий колектив, поетичний клуб “Перша ластiвка”, iнтелектуальний клуб “Що? Де? Коли?”), спортивних секцiях, клубах за iнтересами.
Учнi лiцею приймають активну участь та здобувають призовi мiсця в обласних конкурсах фахової майстерностi, технiчної творчостi, художньої самодiяльностi. Неодноразово були призерами обласного чемпiонату iнтелектуальних iгор “Брейн – ринг”, “Що? Де? Коли?”. Кращi учнi вiдзначаються дирекцiєю лiцею та учнiвською профспiлкою туристичними, екскурсiйними поїздками, премiями, вiдзнаками.
Важливе мiсце вiдводиться спорту. У лiцеї працюють спортивнi секцiї з баскетболу, волейболу, футзалу. Проводяться “Веселi старти”, “День силача”, “Козацькi забави”, “День здоров’я” для учнiв i педагогiчних працiвникiв лiцею, спортивнi змагання серед учнiв лiцею, мiста, областi.

Працевлаштування

За перiод своєї роботи лiцей успiшно виконував замовлення пiдприємств на пiдготовку необхiдних кадрiв. Всього за цей час пiдготовлено понад 20000 робiтникiв рiзних спецiальностей. Всi вони, в основному, скерованi на пiдприємства. Замовники дають позитивну характеристику квалiфiкацiйному рiвню випускникiв лiцею. Випускники конкурентоспроможнi на ринку працi.
Сьогоднi майже на усiх пiдприємствах мiста працюють випускники лiцею, багато з них, закiнчивши вищi навчальнi заклади, очолюють колективи рiзних рiвнiв та форм власностi. Серед них: Вишневський С.I., Денисюк М.А., Пона М.I., Горовой О.О., Катерина В.В., Ковалишин О.П., Савка Я.В.
Знанi шахтарi Мисько В.М., Гевко В.М., Герус Б.В., Захарченко Ю.I., Волянськiй С.П., Труш Д.М. теж колись закiнчили цей навчальний заклад.

Спiвпраця

 Тiсна спiвпраця iснує мiж лiцеєм i Червоноградським гiрничо – економiчним коледжем, Днiпропетровським нацiональним гiрничим унiверситетом, Нововолинським державним електро – механiчним коледжем, Львiвським державним коледжем харчової i переробної промисловостi, Одеським унiверситетом харчової промисловостi, з гiрничим лiцеєм у м.Катовiце (Польща).
Щороку лiцей радо вiдчиняє свої дверi перед випускниками шкiл. Надзвичайно важливо, щоб вони не помилились у своєму виборi i правильно зробили перший крок у самостiйне життя. Адже професiйно – технiчна освiта – шлях до справжньої робочої майстерностi.

Стратегiя розвитку ПТНЗ

 Педагогiчний колектив працює над вдосконаленням навчально – виробничого, навчально – виховного процесiв, пошуком нових шляхiв i методiв у зростаннi iнтелектуального i духовного потенцiалу учнiв, а також над виконанням плану пiдготовки квалiфiкованих кадрiв та вiдкриттям у майбутньому нових спецiальностей. Наша адреса: Львiвська обл., м. Червоноград, вул. В.Стуса, 15, Тел.:(03249) 2-24-90, e-mail: lc55@ukr.net