І.  Загальні положення.


 

            1.1. На  навчання до  ДПТНЗ » Червоноградський  професійний  гірничо-будівельний ліцей»  приймаються громадяни України,  іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,  які  мають повну або базову загальну середню освіту.

            Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну(професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

              1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної(професійно-технічної) освіти  відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

            Обмеження допускаються за віковими , статевими та медичними показниками , а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

               1.3. Прийом до ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним  рівнем «кваліфікований робітник».

   1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на умовах державного замовлення або видатків обласного бюджету на умовах регіонального замовлення.

  1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


ІІ. Приймальна комісія


2.1. Прийом на навчання у ДПТНЗ «Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей» здійснює приймальна комісія, яку очолює керівник ліцею. Керівник  ліцею своїм наказом визначає склад і порядок роботи комісії. Комісія працює щоденно з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи, неділі та святкових днів.

2.2. Приймальна комісія:

— організовує прийом заяв та документів;

— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після закінчення  закладу освіти;.

            — черговий член приймальної комісії організовує роботу з прийому, обліку і зберіганню документів вступників на період роботи комісії, проводить роз’яснювальну роботу, доводить до відома вступників графік проведення співбесід та вступних випробувань;

            — організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

            — приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

           — організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів стану здоров’я та професійної придатності вступників;

           — вирішує інші завдання пов’язані з прийомом.

            2.4. Правила прийому на навчання в ЧПГБЛ  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації  та інформаційні стенди, де обумовлено:

— перелік професій згідно з одержаною ліцензією;

— вимоги до овітнього рівня вступників за кожною професією;

— планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професією;

— форми навчання;

— обмеження професій за медичними показниками;

— перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;

— порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників, які мають одинаковий конкурсний бал;

— порядок роботи приймальної комісії;

— наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

            На 2020 рік ДПТНЗ » Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей» проводить набір здобувачів освіти за наступними професіями (додаток1) згідно типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України зі змінами (внесеними згідно наказу Міністерства освіти і науки № 499 від 14.05.2013 р.) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 29.05.2013 р. за № 823/23355.

            На 2020 рік для ДПТНЗ «Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей»   прийом здобувачів освіти становить 280 осіб.

            Прийом документів здійснюється з 01.06.2020 р. – 25.08.2020 р. на первинну професійну підготовку, а на інші види підготовки впродовж року відповідно до потреб юридичних та фізичних осіб.


ІІІ. Документи для вступу.


 

  3.1. Вступники особисто подають заяву про вступ на навчання в ліцей встановленого зразка із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають наступні документи :

 • документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (для  навчання на третьому ступені професійної(професійно-технічної) освіти у ВПУ та ЦПТО)                    (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або його завірену копію);
 • документи, що дають право на пільги до вступу у  заклад освіти (за наявності).
 • паспорт громадянина України, свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, документ про відношення до військової служби, та документи, що дають право на пільги вступник представляє особисто в терміни визначені для подання документів;
 • 6 фотокарток  розміром 3х4;
 • ідентифікаційний код.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Вступники, для обробки персональних даних, подають  особисто  приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 • Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви відповідний документ.
 • Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж п’ятнадцятьднів до початку занять.

ІV.Умови прийому


 

4.1. Прийом до ЧПГБЛ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання  на всі професії на базі повної та базової  загальної середньої освіти проводиться зарахування:

а) за результатами співбесіди;

б) середнім балом атестата (свідоцтва).

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


V.Зарахування


 

  5.1. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань :

 • Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами) ;
 • дитина з інвалідністю та особа з інвалідністю,  яким не протипоказане навчання за обраним  напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи  соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано такеправо, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали особами з інвалідністю на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 « Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали особами з інвалідністю на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України,  інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків на місці, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» .

Згіно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи  збройних конфліктів або під час масових акцій громадського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійної (професійно-технічної) та вищої освіти» держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям цільову підтримку, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у державних закладах освіти.

5.2.  Першочергово на навчання зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійного(професійно-технічного) закладу освіти за цільовим призначенням на навчання.

5.3. Зарахування на навчання до ДПТНЗ «Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей»  оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом керівника ліцею. Зарахування проводиться не пізніше ніж за 5 днів після конкурсного відбору.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголення подає відповідну заяву на ім’я керівника закладу освіти.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом керівника.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням угоди між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією) і вступником (його батьками для неповнолітніх) про навчання і працевлаштування.


VІ.  Прикінцеві положення


 

            6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з числа здобувачів освіти ліцею. На звільнені при цьому місця проводиться додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) може проводитись додатковий прийом.

            6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення

            6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань  вступників, зберігаються протягом року навчальній частині ліцею, а потім знищуються, про що складається акт.

            6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому здобувачів освіти в  ДПТНЗ «Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей» на 2020 рік здійснює  керівник ліцею та   Департамент  освіти і науки  Львівської обласної державної адміністрації.

Старший майстер                                                                                               І.Ю. Шмігель

Додаток 1

Пропозиції щодо регіонального замовлення на основі базової середньої освіти для здобуття робітничої кваліфікації із здобуттям повної загальної середньої освіти:

Код ІаДК Повна назва професії Термін навчання Ліцензований обсяг прийому Плановий обсяг прийому Вступні випро-бування Що отримує по закінченнінавчання Форма навчання
7241

7212

Електрослюсар підземний

Електрозварник ручного зварювання

З,5 р 30 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

 

 

 

Денна
7231

7212

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Електрогазозварник

2р. 10 м. 30 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

 

 

Денна
7122

7133

7132

Муляр

Штукатур

Лицювальник-плиточник

2 р. 10 м. 30 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

 

 

Денна
5122

5123

Кухар.

Бармен

3 р.3. м 30 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

 

 

Денна
5122

7412

Кухар.

Кондитер

3 р. 3 м. 30 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

 

 

Денна
7124

7132

Столяр будівельний.

Паркетник.

2р.10м. 30 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

 

 

Денна

Пропозиції щодо державного замовлення на основі базової середньої освіти для здобуття робітничої кваліфікації із здобуттям повної загальної середньої освіти:

7133

7212

Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник. 2р. 10 м. 30 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

 

 

Денна
7422

7423

Столяр.

Верстатник деревообробних верстатів

2р. 10 м. 30 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

 

 

Денна

Пропозиції щодо регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти для здобуття робітничої кваліфікації:

Код ІаДК Повна назва професії Термін навчання Ліцензований обсяг прийому Плановий обсяг прийому Вступні випро-бування Що отримує по закінченнінавчання Форма навчання
7129

7133

7141

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Штукатур,

Маляр

1,5р 30 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника

 

Денна
7124

7132

Столяр будівельний

Паркетник

1,5р. 30 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника

 

Денна