І. Загальна частина


 • Прийом громадян на навчання до ДПТНЗ «Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей» (далі — Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей) здійснюється згідно Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.2013 р. «Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України» із змінами.
 • До Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
 • При вступі до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею громадяни України мають рівне право на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів, незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особу, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускається лише за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 • Прийом громадян до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем — кваліфікований робітник.
 • Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на умовах державного замовлення або видатків обласного (місцевого) бюджету на умовах регіонального замовлення.
 • Прийом громадян понад державне або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія


 • Прийом до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
 • Правила прийому Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.2013 р. «Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України» із змінами, затверджуються директором Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею за погодженням із Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.
 • Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
  • Правила прийому до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:
 • перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
 • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею, що проводить підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
  • Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу


 • Вступники подають особисто заяву про вступ до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:
  • документ про освіту;
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
  • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).
  • вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.
 • Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому


 • Прийом до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.
  • Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
  • Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються

V. Зарахування


 

 • Зараховуються поза конкурсом:
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
  • Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
 • випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.
  • Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею за обраною формою здобуття освіти.
  • У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
  • Зарахування до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею здійснюється наказом директора.
  • Зарахування до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів на умовах регіонального замовлення, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення


 • Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.
 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей може проводити додатковий прийом.
 • Особам, які не зараховані до Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
 • Контроль за дотриманням Правил прийому незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Додаток 1

 

Пропозиції щодо регіонального замовлення на основі базової середньої освіти для здобуття робітничої кваліфікації із здобуттям повної загальної середньої освіти:

Код ІаДК Повна назва професії Термін навчання Ліцензований обсяг прийому Плановий обсяг прийому Вступні випро-бування Що отримує по закінченні навчання Форма навчання
7241

 

7212

Електрослюсар підземний

Електрозварник ручного зварювання

З,5 р 30 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна
7241

 

 

7212

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування.

Електрозварник ручного зварювання

2 р. 10 м. 30 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна
7231

 

 

7212

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Електрогазозварник

2р. 10 м. 30 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна
7122

7133

7132

Муляр

Штукатур

Лицювальник-плиточник

2 р. 10 м. 60 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна
5122

5123

Кухар.

Бармен

2 р. 10 м 60 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна
5122

7412

Кухар.

Кондитер

2 р. 10 м. 60 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна
7124

7132

Столяр будівельний.

Паркетник.

2р.10м. 30 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна

 

Пропозиції щодо державного замовлення на основі базової середньої освіти для здобуття робітничої кваліфікації із здобуттям повної загальної середньої освіти:

 

Код ІаДК Повна назва професії Термін навчання Ліцензований обсяг прийому Плановий обсяг прийому Вступні випро-бування Що отримує по закінченні навчання Форма навчання
7133

7212

Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник. 2р. 10 м. 60 30 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна
7422

7423

Столяр.

Верстатник деревообробних верстатів

2р. 10 м. 30 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника;

Свідоцтво про здобуття повної заг. сер. освіти

Денна

 

 

Пропозиції щодо регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти для здобуття робітничої кваліфікації:

Код ІаДК Повна назва професії Термін навчання Ліцензований обсяг прийому Плановий обсяг прийому Вступні випро-бування Що отримує по закінченні навчання Форма навчання
7129

7133

7141

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Штукатур,

Маляр

1,5 р 60 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника

 

Денна
7124

7132

Столяр будівельний

Паркетник

1,5 р. 30 25 співбесіда Диплом кваліфікованого робітника

 

Денна

 

Перелік професій згідно з отриманою ліцензією

Професії Ліцензійний обсяг Свідоцтво про атестацію Дата закінчення дії
5122 Кухар
5123 Бармен
60 06.11.2028
5122 Кухар
7412 Кондитер
60 06.11.2028
5220 Продавець продовольчих товарів
5220 Продавець непродовольчих товарів
90 06.11.2028
7122 Муляр
7133 Штукатур
7132 Лицювальник-плиточник
60 06.11.2028
7124 Столяр будівельний
7132 Паркетник
60 06.11.2028
7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій
7133 Штукатур
7141 Маляр
60 06.11.2028
7133 Штукатур
7141 Маляр
7132 Лицювальник-плиточник
30 06.11.2028
7212 Електрозварник ручного зварювання
7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування
60 06.11.2028
7231 Слюсар з ремонту колісних  транспортних засобів

7212 Газозварник

60
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
7212 Електрогазозварник
30 06.11.2028
7233 Слюсар-ремонтник
7212 Електрогазозварник
60 06.11.2028
7241 Електрослюсар підземний 60 06.11.2028
7241 Електрослюсар підземний
7212 Електрозварник ручного зварювання
30 06.11.2028
7422 Столяр 30 PД 000440 16.12.2018
7422 Столяр
7423 Верстатник деревообробних верстатів
60 PД 000440 16.12.2018
7423 Верстатник деревообробних верстатів 30 PД 000440 16.12.2018

 

Пропозиції обсягів регіонального замовлення на 2021-2022 н.р.

№ п/п Код, професія Термін навчання На базі БЗСО  На базі ПЗСО
Ліцензійний обсяг Плановий обсяг прийому Ліцензійний обсяг Плановий обсяг прийому
1

7241 Електрослюсар підземний

7212 Електрозварник ручного зварювання

3,5 р. 30 30
2

7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування.

7212 Електрозварник ручного зварювання

2 р. 10 м. 30 25
3

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

7212 Електрогазозварник

2 р. 10 м. 30 30
4

7122 Муляр

7133 Штукатур

7132 Лицювальник-плиточник

2 р. 10 м. 60 30
5

5122 Кухар.

5123 Бармен

2 р. 10 м. 60 30
6

5122 Кухар.

7412 Кондитер

2 р. 10 м. 60 30
7

7124 Столяр будівельний.

7132 Паркетник.

2 р. 10 м. 30 25
9

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій

7133 Штукатур

7141 Маляр

1,5 р. 60 25
10

7124 Столяр будівельний

7132 Паркетник

1,5 р. 30 25
Всього: 300 200 90 50

 

Пропозиції обсягів державного замовлення на 2021-2022 н.р.

№ п/п Код, професія Термін навчання На базі БЗСО  На базі ПЗСО
Ліцензійний обсяг Плановий обсяг прийому Ліцензійний обсяг Плановий обсяг прийому
1

7133 Слюсар-ремонтник

7212 Електрогазозварник.

2 р. 10 м. 60 30

7422 Столяр

7423 Верстатник деревообробних верстатів

2 р. 10 м. 30 25
Всього: 90 55