Учнівське самоврядування — невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів учнів, й їхню участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.

Функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника.

В учнівському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у загальноосвітньому навчальному закладі. Усі такі особи мають рівне право на участь в учнівському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в школі:

  • безпосередньо;
  • через органи учнівського самоврядування, що обираються шляхом таємного чи відкритого голосування.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган (учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада старост, парламент) є підзвітним загальним зборам. Учнівські збори відбуваються не менш як два рази на рік.

Органи учнівського самоврядування (за чинним законодавством):

  • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;
  • виконують інші функції.

Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, статутом навчального закладу.

Органи учнівського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу мають користуватися всебічною підтримкою і допомогою педагога-організатора чи заступника директора з виховної роботи у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням із керівником закладу. Зокрема, директор школи має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів учнівського самоврядування щодо:

  • надання приміщення, меблів, оргтехніки;
  • забезпечення постійним доступом до мережі Інтернет;
  • відведення місць для встановлення інформаційних стендів;
  • тощо.

І.Концептуальні засади
функціонування учнівського
самоврядування
1. Суть учнівського самоврядування
     Сьогодні в більшості навчальних  закладів йде пошук шляхів розвитку учнівського самоврядування. Сучасна освіта повинна виробити в кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв»язанні найважливіших питань життя країни, свого колективу, навчити дітей формулювати, висловлювати та відстоювати власну думку. Вирішення цього завдання можливе тільки на шляху розвитку учнівського самоврядування.
   Учнівське самоврядування — педагогічно доцільний спосіб організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи та ліцею.
   З метою об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів для добрих і корисних справ, щоб зробити ліцейне  життя змістовнішим, веселішим, цікавішим, в нашому ліцеї організовано учнівське самоврядування, членами якого є учні ліцею, педагогічний колектив, батьки.
   Діяльність учнівського самоврядування скерована на підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи ліцею, організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи й творчої самодіяльності, реалізацію їхніх прав та обов»язків.

2. Мета і завдання учнівського   самоврядування
     Основна мета учнівського самоврядування дати кожному змогу виявити і вдосконалити задатки і здібності, потреби, ставлення і стосунки, рости морально і духовно; виховувати у учнів  активну життєву позицію, підготувати до дієвої участі в демократичному суспільстві.

Завдання учнівського самоврядування:
♦ сприяти навчальній та творчій діяльності учнів;
♦ формувати особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією;
♦ забезпечувати комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи та ліцею;
♦ формувати ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, особистість;
♦ забезпечувати захист прав і інтересів учнів;
♦ створювати широке поле можливостей для самореалізації учнів  в конкретних справах;
♦ виховувати почуття власної гідності, вчити досягати індивідуальної та суспільної мети;
♦ відвертати учнів  від асоціальних форм поведінки.

3. Принципи, які лежать в основі   учнівського самоврядування
♦ розширення реальних прав та повноважень органів самоврядування;
♦ свідомість, самодіяльність та активність учнів;
♦ доброзичлива вимога;
♦ регулярна почергова змінність виборного активу;
♦ відповідальність віковим та індивідуальним особливостям учнів;
♦ конкретизація колективних творчих справ.

II. Зміст діяльності органів учнівського самоврядування
1. Комісія дисципліни і порядку
    Сприяє вихованню в учнів свідомої дисципліни і культури поведінки в ліцеї та поза ним, добивається виконання учнями правил для учнів, правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею, єдиних педагогічних вимог, забезпечує захист прав та інтересів учнів.
2. Комісія соціального захисту учня
   Допомагає дітям сиротам, напівсиротам, багатодітним, проводить доброчинні заходи, пропагує здоровий спосіб життя, організовує роботу з профілактики й подолання шкідливих звичок, психологічну взаємодопомогу, піклується про мешканців гуртожитку.
3. Комісія цікавих справ
   Організовує змістовне дозвілля учнів з урахуванням їхніх інтересів, залучає їх на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ дозвільних програм.
4. Навчальна комісія
   Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання, підвищення якості знань та розвиток творчості, ініціативності ліцеїстів у навчально-пізнавальній діяльності.
5. Інформаційна комісія
  Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в ліцеї, різними засобами інформації (газета, радіо, веб-сайт).

ІІІ. Статут учнівського самоврядування
Розділ 1.1.Загальні положення
1.1. Учнівське самоврядування добровільне об’єднання  
        учнів, мета якого -сформувати у них почуття   
        господаря ліцею, групи, вміння співробітничати на  
        принципах партнерства, гласності, демократизму.
1.2. Учнівське самоврядування регламентує свою       
        діяльність на підставі  
       нормативно-правових актів: Конституції У Країни,   
       Всесвітньої декларації про права дитини, Законів   
       України «Про професійго-технічну освіту», Статуту ліцею.
1.3. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини  
       та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на  
       принципах взаємодопомоги і незалежності;  
       співпрацює з педагогами і батьками.
2.    Мета та завдання учнівського органу самоврядування
2.1 .Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися,   
       самореалізуватися на благо собі, своїм ровесникам,  
       ліцею, своїй родині, нашій Батьківщині, народові   
       України.
2.2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на  
       основі виконання правил внутрішнього розпорядку ліцею.
2.3. формувати почуття відповідальності, свідоме  
       ставлення до участі кожного у вирішенні важливих  
       справ учнівського  життя, оволодівати наукою  
       управління.
2.4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань  
       учнів.
2.5. Прагнути узгодженості балансу інтересів між учнями і   
       дорослими.
З.Органи управління учнівського самоврядування. Вибори
3.1. Найвищим виконавчим органом учнівського   
       самоврядування ліцею  є Рада учнівського самоврядування , робота   
       якої  спрямована на розвиток учнівської ініціативи,  
       дисципліни та особистості у відповідності до  
       задоволення своїх потреб та інтересів.
4.Права та обов»язки
4.1.Кожен, хто навчається у ліцеї, має право:
♦ Діяти на свій розсуд, вільно висловлювати
♦ свою думку, не ображаючи при цьому гідність і свободи інших;
♦ Подати свою пропозицію, вимогу голові Ради учнівського самоврядування ліцею ;
♦ Брати участь в будь-яких сферах ліцейного життя, ініцювати будь-які форми цього життя;
♦ Вибирати гуртки, факультативи, додаткові заняття;
4.2. Кожен учень зобов’язаний:
♦ Пройти  повний курс навчання в ліцеї;
♦ Подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
♦ Виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
♦ Дотримуватись норм Статуту ліцею.

4.3. Члени  Ради учнівського самоврядування  мають право:
♦ Обговорювати всі питання, які стосуються діяльності комісій;
♦ Звертатися з різними пропозиціями до дирекції закладу;
♦ Цікавитись і знайомитись з  роботою комісій з метою активізації їх діяльності.
4.4. Члени  Ради учнівського самоврядування зобов’язані:
♦ Щоразу бути присутніми на засіданнях;
♦ Виконувати рішення  ради;
♦ Сумлінно виконувати свої доручення.
4.5. Повноваження голови Ради учнівського самоврядування:
Голова Ради учнівського самоврядування:
♦ Планує і проводить загальноліцейні збори;
♦ Виконує функцію зв»язку між учнями й адміністрацією ліцею, вчителями ;
♦ Здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною;
♦ Координує роботу комісій;
♦ Проводить засідання Ради учнівського самоврядування;
♦ Проводить загальноліцейні  акції.
4.6. Повноваження заступника
Заступник:
♦ Здійснює роботу по активізації діяльності комісій;
♦ Контролює виконання рішень Ради учнівського самоврядування ;
♦ У разі відсутності голови виконує його обов»язки;
♦ Проводить анкетування, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;
4.7. Повноваження секретаря 
Секретар:
♦ Разом з головою Ради  учнівського самоврядування опрацьовує порядок проведення засідань;
♦ Перед засіданням збирає усі пропозиції, які має розглянути Рада;
♦ Протоколює збори;
♦ Збирає письмові пропозиції учнів, що надходять до самоврядування.
4.8. Повноваження голів комісії 
Голова комісії:
♦ Разом з членами своєї комісії планує роботу комісії;
♦ Керує роботою по напрямку своєї комісії;
♦ Звітує не рідше одного разу на місяць про проведену роботу.
4.9. Позбавлення членства у Раді учнівського самоврядування:
♦ У випадку несистематичного виконання членами Ради учнівського самоврядування своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи;
♦ У випадку, коли член Ради учнівського самоврядування порушує правила ліцеїстів  і не реагує на зауваження;
♦ У разі переходу до іншого навчального закладу.
5. Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврячдування
5.1. Учнівський комітет
♦ координація роботи комісій та груп, доведення до них конкретних завдань діяльності;
♦ контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;
♦ ухвалення рішень з найважливіших питань життя ліцею в межах своєї компетентності;
♦ внесення пропозицій до дирекції ліцею, педагогічної Ради з питань навчання;
♦ здійснення заходів щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров»я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя.
5.2. Комісія дисципліни і порядку
> надає допомогу педагогічному колективу ліцею  у вихованні свідомої дисципліни. Дотриманні учнями Правил для учнів;
> організовує чергування навчальних груп  у ліцеї, призначає та інструктує відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи;
> призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями ліцею;
> організовує випуск листка  „Тривожний сигнал» тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;
> виходить з пропозиціями на батьківський комітет, Раду ліцею  з питань поведінки учнів.
5.3. Комісія цікавих справ
> організація змістовного відпочинку учнів у позаурочний час шляхом залучення їх до проведення різноманітних свят, конкурсів, турнірів, спортивно-оздоровчих заходів, виготовлення атрибутів для оформлення актового залу;
> підбір матеріалів до написання сценаріїв різноманітних свят;
> оформлення альбомів до пам»ятних дат, традиційних свят у ліцеї;
> щомісячне звітування про проведену роботу на засіданні Ради учнівського самоврядування;
> готує презентації професій;
>в кожній групі організовує культурно-масову роботу. Залучає учнів до участі в загально ліцейних заходах;
> організовує  вечори відпочинку;
> організовує культпоходи.

5.4.Навчальна комісія.
> Організація роботи груп консультантів з предметів для тих, хто відстає у навчанні (в кожній групі);
> Залучення учнів в гуртки. Виступ з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
> Надання допомоги вчителям в проведенні предметних тижнів;
> Проведення заходів, направлених на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, конкурси ерудитів, інтелектуальні ігри, усні журнали і інші);
> Організація і проведення групових  зборів з питань успішності учнів;
> Щомісячне звітування про проведену роботу на засіданні Ради учнівського самоврядування;
5.5. Комісія соціального захисту учня
> Виявлення милосердя до сиріт, напівсиріт, дітей з малозабезпечених сімей;
> Здійснення заходів до Всесвітнього  Дня  дитини;
> Здійснення соціального захисту і організація допомоги учням з  малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
> Формування банку даних про дітей, схильних до правопорушень, проведення з ними профілактичних бесід;
> Піклування про учнів  з особливими потребами;
> Проведення заходів з питань організації здорового способу життя;
> Проведення доброчинних акцій;

6.Форми роботи
6.1. засідання Ради учнівського самоврядування проводиться згідно плану не рідше одного разу на місяць. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення Ради учнівського самоврядування засідає частіше.
6.2. Засідання комісій проводяться в міру потреби. Але не рідше одного разу на місяць, де підводяться підсумки проведених справ і обговорюється план роботи на наступний місяць.
6.3. Загальна ліцейна  лінійка проходить один раз у тиждень:
6.4. результати роботи Ради учнівського самоврядування кожного місяця оголошуються на лінійках .
 7.Взаємодія Ради учнівського самоврядування з педагогічним  колективом
7.1. Директор ліцею призначає з числа вчителів керівника Ради учнівського самоврядування і консультантів комісій — радників .
7.2. Радникам необхідно:
> Постійо цікавитися завданнями, які вирішує Рада учнівського самоврядування і комісії;
> Разом з учнями вести пошуки шляхів вирішення цих завдань;
> Допомагати учням у визначенні мети діяльності, складанні плану роботи та проведенні їх аналізу;
>Не брати всю відповідальність за роботу Ради учнівського самоврядування і комісій на себе, намагатися зробити так, щоб учні знайшли вихід із найскрутніших ситуацій;
> Залучати , якщо це необхідно, до вирішення управлінських завдань інших членів педколективу;
> Не займати позицію спостерігача, активно втілювати в життя рішення Ради учнівського самоврядування і комісій. 
> Консультуючи, постійно навчати актив, готувати його до самостійної роботи.
8.Групові збори
8.1. Групові  збори — найвищий виконавчий орган групи, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу в місяць.
8.2. Основне завдання групових  зборів -обговорення й вирішення питань життєдіяльності групи.
8.3. Головою зборів є староста.Кожен учень групи має право виступати на зборах, виносити питання на обговорення, відстоювати свою точку зору.
8.4. Рішення групових  зборів ухвалюють більшістю голосів і воно є обов’язковим для виконання кожним учнем.
8.5. На групових  зборах староста аналізує виконання рішень попередніх зборів.
8.6. Групові збори обирають старосту класу, членів комісій учнівського самоврядування.
8.7. Групові  збори можуть вносити пропозиції, які повинні бути розглянуті на засіданні Ради учнівського самоврядування.